ارزان شد!

آموزش تصویری انسیس ANSYS 17

 • ارسال سریع سفارش

  ارسال سریع سفارش

 • پرداخت در محل

  پرداخت در محل

 • محصولات اورجینال

  محصولات اورجینال

 • تخفیف ویژه

  تخفیف ویژه

آموزش تصویری انسیس ANSYS 17

شماره پروانه انتشار نرم افزار : ۰۵۵۱۲۵ - ۰۰۲۸۲ - ۸

30,000 تومان

24,000 تومان

در انبار موجود نیست

مقدماتی تا پیشرفته
3

بانک کتاب و نرم افزار یار مهربان

آموزش انسيس ۱۷ بهكامان

فصل اول : مباحث مقدماتي

 

نرم افزار Ansys

 

روشهاي المان محدود

 

حجم فايلهاي Ansys

 

Run كردن نرم افزار

 

محيط Ansys

 

خروج از نرم افزار Ansys

 

چند نكته مهم

 

اعتبار نرم افزار Ansys

 

فصل دوم: مدلسازي هندسي در Ansys

 

مدلسازي هندسي در Ansys

 

ثوابت هندسي در Ansys

 

فصل سوم: آناليز خرپا

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب نوع تحليل

 

انتخاب نوع المان

 

تعريف ثوابت هندسي المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل سازي هندسي خرپا

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

اعمال بارهاي متمركز

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

مدل كلي تغيير شكل يافته و ماكزيمم جابجايي

 

ذخيره كردن تحليل

 

فصل چهارم: آناليز يك تير با مقطع توخالي

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب نوع تحليل

 

انتخاب نوع المان

 

تعريف ثوابت هندسي المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدلسازي هندسي تير

 

حل

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

اعمال بارهاي متمركز

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

كانتور گشتاور خمشي

 

فصل پنجم: آناليز تنش صفحه اي

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب نوع تحليل

 

انتخاب نوع المان

 

تعريف ثوابت هندسي المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدلسازي هندسي صفحه

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

اعمال بارفشاري

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

رسم كانتور تنش معادل

 

فصل ششم: آناليز تير يك سر گير تحت اثر نيروي وزن

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب نوع تحليل

 

انتخاب نوع المان

 

مدلسازي هندسي تير

 

تعريف ثوابت هندسي المان

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

اعمال ميدان جاذبه

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

مدل تغيير شكل يافته تير

 

فصل هفتم: آناليز تير تحت بار گسترده

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل سازي هندسي تير

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

اعمال بار گسترده از مسير

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

كانتور تنش اصلي

 

فصل هشتم: آناليز غير خطي تير يك سر گيردار تحت مماس خمشي

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب نوع تحليل

 

انتخاب نوع المان

 

تعريف ثوابت هندسي المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل سازي هندسي تير

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

تنظيم آناليز غير خطي

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

اعمال گشتاور خارجي

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

مشاهده كانتور جابجايي عمودي تير

 

ذخيره كردن تحليل

 

فصل نهم: آناليز كمانش تير يك سر آزاد-يك سر گيردار

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب نوع تحليل

 

انتخاب نوع المان

 

تعريف ثوابت هندسي المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل سازي هندسي تير

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

فعال كردن اثرات پيش تنش

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

اعمال بار واحد

 

حل مسئله

 

تعريف نوع آناليز

 

تنظيم جزئيات آناليز كمانش

 

توسعه حل

 

مشاهده نتايج

 

شكل مود

 

فصل دهم: آناليز ميله تحت كشش با ماده غير خطي

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل سازي هندسي تير

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

تنظيم آناليز غيرخطي

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

فصل يازدهم: مدلسازي استوانه توخالي با استفاده از تقارن محوري

 

اهداف

 

روش كار

 

انتخاب المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل سازي هندسي استوانه

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

اعمال نيروي متمركز

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

فصل دوازدهم: آناليز مودال تير يك سر گيردار

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل سازي هندسي تير

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

تنظيمات آناليز مودال

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

شكل مودها

 

انيميشن ارتعاشي

 

فصل سيزدهم: آناليز هارمونيك تير يك سر گيردار

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

پيش پردازش

 

انتخاب المان

 

تعريف ثوابت هندسي المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل هندسي تير

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

تنظيمات آناليز هارمونيك

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

تنظيم محدوده فركانس

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

فصل چهاردهم: آناليز مودال بال هواپيما

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدلسازي هندسي سطح مقطع بال

 

مش بندي سطح ايجاد شده

 

Extrude كردن سطح مش بندي شده

 

حل

 

تنظيمات آناليز مودال

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

فصل پانزدهم: آناليز هارمونيك سيستم جرم فنر

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب المان

 

تعريف ثوابت هندسي

 

ايجاد سيستم جرم و فنر

 

حل

 

اعمال شرايط مرزي

 

اعمال نيروي متمركز

 

تنظيم آناليز هارمونيك

 

تنظيم محدوده فركانس

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

فصل شانزدهم: آناليز حرارتي هدايت در يك مكعب

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدلسازي هندسي مكعب

 

مش بندي مدل هندسي

 

اعمال شرايط مرزي

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

فصل هفدهم: آناليز حرارتي جابجايي – هدايت در يك مكعب

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدلسازي هندسي مكعب

 

مش بندي مدل هندسي

 

اعمال شرط مرزي دما ثابت

 

اعمال شرط مرزي عايق با ايزوله

 

اعمال شرط مرزي جابجايي

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

فصل هجدهم: آناليز انتقال حرارت گذرا در يك مكعب

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدلسازي هندسي مكعب

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

انتخاب نوع آناليز

 

تنظيمات آناليز گذرا

 

اعمال شرط مرزي دما ثابت

 

اعمال شرايط اوليه

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

فصل نوزدهم: آناليز منجنيق

 

اهداف

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدلسازي هندسي منجنيق

 

حل

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

اعمال بار متمركز

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

مدل تغيير شكل يافته تير

 

جابجايي عمودي در محل اعمال نيروي متمركز

 

فصل بيستم: فراخواني مدل از نرم افزارهاي ديگر

 

فصل بيست و يكم: آناليز كوپله سازه اي-حرارتي يك ميله

 

آناليز كوپله سازي – حرارتي يك ميله

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

ايجاد هندسه و تعريف خواص حرارتي

 

انتخاب المان

 

تعريف ثوابت هندسي المان

 

تعريف مشخصات حرارتي ماده

 

ايجاد مدل هندسي ميله

 

مش بندي مدل هندسي

 

ذخيره كردن محيط حرارتي

 

ايجاد محيط سازه اي

 

تغيير نوع المان

 

تعريف مشخصات سازه اي ماده

 

ذخيره كردن محيط سازه اي

 

حل

 

محيط حرارتي

 

فراخواني محيط حرارتي

 

اعمال شرايط مرزي حرارتي

 

حل مسئله

 

محيط سازه اي

 

فراخواني محيط سازه اي

 

اعمال قيود سازه اي

 

در نظر گرفتن اثرات حرارتي

 

اعمال دماي مرجع

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

فصل بيست و دوم: استخراج نتايج براي يك مقطع از جسم

 

استخراج نتايج براي يك مقطع از جسم

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل سازي هندسي تير

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

اعمال بار متمركز

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

كانتور تغيير مكان تير

 

كانتور تغيير مكان در سطح طولي وسط تير

  

كانتور تغيير مكان براي 16/1 طول تير

  

فصل بيست و سوم: استخراج نتايج بر روي يك مسير دلخواه از جسم

 

استخراج نتايج بر روي يك مسير دلخواه از شكل

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب المان

 

تعريف ثوابت هندسي

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل سازي هندسي صفحه

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

اعمال شرايط مرزي

 

اعمال بار فشاري

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

فصل بيست و چهارم: استفاده از جدول براي مشاهده نتايج

 

استفاده از جدول براي مشاهده نتايج

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب المان

 

تعريف ثوابت هندسي

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل سازي هندسي تير

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

اعمال شرايط مرزي

 

اعمال بار متمركز

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

تعريف كميت هاي مد نظر

 

مرتب كردن داده ها روي محورهاي مختصات

 

رسم نمودار

 

فصل بيست و پنجم: تنظيمات گرافيكي نرم افزار

 

تنظيمات گرافيكي نرم افزار

 

صورت مسئله

 

روش كار

 

پيش پردازش

 

انتخاب المان

 

تعريف ثوابت هندسي المان

 

تعريف مشخصات ماده

 

مدل سازي هندسي تير

 

مش بندي مدل هندسي

 

حل

 

اعمال شرايط تكيه گاهي

 

اعمال نيروي متمركز

 

حل مسئله

 

مشاهده نتايج

 

شماره گره ها

 

حذف شرايط مرزي

 

تنظيمات پنجره گرافيكي

 

حجم دادن به مدل خطي

 

نمايش مدل در نماهاي مختلف

 

تنظيمات كانتور

 

تغيير تعداد رنگ

  

تغيير نوع رنگ

  

 

 

فصل بيست و ششم : معرفي برخي از المانهاي Ansys

 

Structural Beam

 

Structural Pipe

 

Structural Solid

 

Structural Shell

 

Contact

  

Thermal Link/ Thermal Solid

  

فصل بيست و هفتم: انتخاب بخشي از مدل

 

فصل بيست و هشتم: مدلسازي هندسي رينگ

 

مدل سازي هندسي رينگ

 

ايجاد سه مستطيل

 

يكپارچه كردن مستطيل ها

 

ايجاد دواير

 

كپي دايره كوچك

 

كم كردن دايره بزرگ از سطح اصلي

 

يكپارچه كردن سطوح

 

Fillet  زدن نيمه بالايي سطح

 

ايجاد سطوح Fillet

 

يكپارچه كردن سطوح

 

دوران سطح

 

حذف شماره سطوح و خطوط از پنجره گرافيكي

 

ايجاد صفحه كاري

 

نمايش جزئيات صفحه كاري

 

ايجاد سيلندر كوچك

 

تغيير صفحه كاري

 

كپي كردن سيلندر كوچك

 

كم كردن سيلندرها از بدنه اصلي رينگ

 

فصل بيست و نهم: مدلسازي Spindle

 

مدل سازي Spindle

 

ايجاد مستطيل

 

ايجاد نقاط

 

ايجاد سطح پايه

 

ايجاد سوراخ هاي سطح پايه

 

اكسترود كردن سطح پايه

 

تغيير صفحه كاري

 

ايجاد سطح پايه قسمت شيب دار

 

اكسترود كردن سطح شيب دار

 

ايجاد دنده روي سطح شيب دار

 

تغيير صفحه كاري

  

ايجاد رابط بين پايه و قسمت شيب دار

 یار مهربان

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید