ارزان شد!

آموزش تصویری اتوکد AutoCAD 2017

 • ارسال سریع سفارش

  ارسال سریع سفارش

 • پرداخت در محل

  پرداخت در محل

 • محصولات اورجینال

  محصولات اورجینال

 • تخفیف ویژه

  تخفیف ویژه

آموزش تصویری اتوکد AutoCAD 2017

شماره پروانه انتشار نرم افزار : ۰۵۴۷۷۷ - ۰۰۲۸۲ - ۸

30,000 تومان

24,000 تومان

در انبار موجود نیست

مقدماتی تا پیشرفته
2

بانک کتاب و نرم افزار یار مهربان

مباحث آموزشي اتوكد 2017 موسسه نشر بهكامان
فصل اول: دستورات مقدماتي
New
Open
Save
Save As
Exit
فصل دوم: محدوده و مختصات
Limits
مختصات
فصل سوم: دستورات ترسيمي
Line
Ellipse
Helix
Divide
Wipeout
Hatch
List
Pan
Osnap
Circle
Rectangle
Donut
Measure
Block
Table
ID Point
Undo
فصل چهارم: دستورات ويرايشي
Erase
Offset
Rotate
Trim
Chamfer
LTScale
Print
Copy
Array
Scale
Extend
Fillet
Match Properties
Mirror
Move
Stretch
Break
Explode
فصل پنجم: دستورات ويرايش متن
DText,Text
Multiline Text
Text Style
Edit Text
فصل ششم: لايه ها
Layer
فصل هفتم: اندازه گذاري
اندازه گذاري Linear
اندازه گذاري      Arclength
اندازه گذاري Radius
اندازه گذاري  Diameter
اندازه گذاري   Baseline
اندازه گذاري   Quick
دستور Leader
دستور Ddedit
اندازه گذاري Aligned
اندازه گذاري  Ordinate
اندازه گذاري Jogged
اندازه گذاري Angular
اندازه گذاري Continue
دستور Center Mark
دستور Tolerance
دستور Dimension Style
دستور  DIMSPACE
دستور  DIMBREAK
دستور  QLATTACH
دستور  QLDETACHSET
دستور  AIMLEADEREDITADD
دستور  AIMLAEDEREDITREMOVE
دستور MLEADERALIGN
دستور DIMINSPECT
دستور DIMJOGLINE
دستور  DIMASSOC
دستور  DIMASSOCIATE
متغير سيستمي DIMLFAC
فصل هشتم: سه بعدي
Region
Revolve
Union
Imprint Edges
Extrude Faces
Rotate Faces
Copy Faces
Polysolid
Cone
Torus
Boundary
Sweep
Subtract
Color Edges
Move Faces
Taper Faces
Shell
Box
Sphere
Pyramid
Extrude
Loft
Intersect
Copy Edges
Offset Faces
Color Faces
Slice
Wedge
Cylinder
فصل نهم: مدلسازي سطوح
دستور SURFNETWORK
دستور SURFPATCH
متغير سيستمي SURFACEMODELINGMODE
دستور SURFSCULPT
دستور CONVTONURBS
دستور3DEDITBAR
دستور CVSHOW
دستورCVHIDE
دستور CVADD
دستورCVREMOVE
دستورANALYSISZEBRA
دستورANALYSISCURVATURE
دستورANALYSISDRAFT
دستورANALYSISOPTIONS
دستورINTERFERE
دستور FLATSHOT
دستور SUBTRACT
دستور THICKEN
دستور PLANESURF
دستور SURFBLEND
دستور CVREBUILD
دستور PROJECT GEOMETRY
دستور SELECTION PLANE
تنظيمات SELECTION PLANE
دستور LIVESELECTION
دستورSELECTIONPLANEJOG
دستور SELECTION PLANE TO BLOCK
دستور SELECTION PLANE SETTINGS
دستور FLATTEN
فصل دهم: مدلسازي توري
دستور 3DFACE
دستور 3DMESH
دستور PFACE
گزينه DISH
گزينه DOME
دستور MESH PRIMITIVE OPTIONS
دستور TABSURF
دستور  RULESUR
دستور EDGESURF
دستور   REVSURF
متغير سيستمي SURFTAB1
متغير سيستمي SURFTAB2
دستور   MESH SMOOTH
دستور MESHSMOOTHMORE
دستور MESHSMOOTHLESS
دستور MESHREFINE
دستور MESHCREASE
دستور MESHUNCREASE
دستور MESHOPTIONS
دستور MESHEXTRUDE
دستور MESHSPLIT
دستور MESHMERGE
دستور MESHCAP
دستور MESHCOLLAPSE
دستور MESHSPIN
دستور CONVTOSOLID
دستورCONVTOSURFACE
فصل يازدهم: مدلسازي موضوعات صلب
دستور POLYSOLID
متغير سيستمي  SOLIDHIST
دستور PRESSPULL
متغير سيستمي FACETRES
متغير سيستمي  ISOLINES
دستور SOLIDEDIT
دستور FILLETEDGE
فصل دوازدهم: متحرك سازي در AUTCAD
متحرك سازي از طريق كار بر روي موضوعات در فايل پيش نمايش
دستور SCRIPT
دستور DELAY
دستور TEXTSCR
دستور  GRAPHSCR
دستور  RESUME
دستور RSCRIPT
متغير سيستمي LOGFILEMODE
متغير سيستمي  LOGFILEPATCH
متغير سيستمي LOGFILEOFF
متغير سيستميLOGFILEEON
متحرك سازي از طريق اسلايد در فايل پيش نويس
دستور MSLIDE
دستور VSLIDE
متغير سيستمي FILEDIA
متحرك سازي از طريق دستورANIPATCH
فصل سيزدهم: برخي از امكانات اتوكد
قابليت هاي جديد ارسال فايل به صورت زيپ(Transmittal)
امكاناتي براي صدور(Export)
صدور چيدمان فضاي كاغذ
نمايش مشخصات عمومي موضوعات
ارائه گزارشي از جزئيات چاپ
امكاناتي براي متون تحت ويرايش
مكاني يابي جغرافيايي Geographic Location))
قابليت ضبط عملكرد (Action Recorder)
قابليت ايجاد حركت نمايشي (Show Motion)
امكانات جديد تابلوهاي External References و Sheet Set Manager
فصل چهاردهم: ابزارهاي سودمند در اتوكد
تازه هاي اتوكد
صورت ظاهري اتوكد
Parametric Drawing (ترسيمات پارامتريك)
Dynamic Blocks (بلوك هاي ديناميكي)
Action Bars (نوارهاي مربوط به موضوعات Action)
ابزارهاي نوشتاري (Annotation Tools) وHatch (هاشور)
Reverse Tools( ابزارهاي معكوس سازي)
Spline Editing Tools (ابزارهاي اصلاح منحني)
Communicate ( امكانات ارتباطي)
Explore( اكتشاف در محيط)،تنوع در طراحي
Customize(خصوصي سازي)،قابليت ضبط عملكرد
دستور COMMANDLINEHIDE
دستور UNDEFINE
دستور REDEFINE
لغو ورودي هاي صفحه كليد
دستور MULTIPLE
دستور ADDSELECTED
دستور HYPERLINK
دستور  ETRANSMIT
دستور DWGPROPS

یار مهربان

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید