ارزان شد!

آموزش اس پی اس اس SPSS

 • ارسال سریع سفارش

  ارسال سریع سفارش

 • پرداخت در محل

  پرداخت در محل

 • محصولات اورجینال

  محصولات اورجینال

 • تخفیف ویژه

  تخفیف ویژه

آموزش اس پی اس اس به همراه نرم افزار

30,000 تومان

24,000 تومان

500 قلم

مقدماتی تا پیشرفته
2

بانک کتاب و نرم افزار یار مهربان

 فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار

 تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده

 آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency

 آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore

 سایر آزمون‌های ناپارامتری – ویلکاکسن ، مان ویتنی و... 

سرفصل های آموزشی SPSS 24
1- تاریخچه نرم افزار
2- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش اول)
3- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش دوم)
4- معرفی منوهای نرم افزار
5- فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار
6- فراخوانی یک فایل متنی در نرم افزار
7- تعریف یک جامعه آماری و انواع متغیرها و قوانین مربوط به ساختن متغیرها در نرم افزار
8- تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده
9- نحوه استفاده از منوی Help نرم افزار
10- آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency
11- استفاده از دستور Compute برای تبدیل متغیرها
12- آمار توصیفی یک متغیر پیوسته – دستور Descriptive
13- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش اول)
14- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش دوم)
15- روابط بین دو متغیر- مفهوم آزمون فرض و جداول توافقی Crosstabs و آزمون Chi-Square (بخش1)
16- روابط بین دو متغیر- مفهوم آزمون فرض و جداول توافقی Crosstabs و آزمون Chi-Square (بخش2)
17- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش اول)
18- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش دوم)
19- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش سوم)
20- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش اول)
21- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش دوم)
22- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش سوم)
23- تعریف آزمون فرض میانگین در حالات مختلف – دستور Means
24- آزمون فرض مقایسه میانگین یک نمونه با یک عدد ثابت – دستور One Sample T Test
25- آزمون فرض مقایسه میانگین نمونه زوجی – دستور Paired Sample T Test
26- آزمون فرض مقایسه میانگین دو نمونه مستقل – دستور 2 Independent Sample T Test (بخش1)
27- آزمون فرض مقایسه میانگین دو نمونه مستقل – دستور 2 Independent Sample T Test (بخش2)
28- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش اول)
29- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش دوم)
30- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش سوم)
31- معرفی مفهوم رگرسیون - Regression
32- معرفی مدل رگرسیون خطی و مفهوم کمترین مربعات خطا – Least Square
33- ارائه مثال در خصوص مدل رگرسیون خطی (بخش اول)
43- ارائه مثال در خصوص مدل رگرسیون خطی (بخش دوم)
35- معرفی آمار ناپارامتری و آزمون‌های ناپارامتری – Non Parametric Test
36- آزمون فرض ناپارامتری دو جمله ای – دستور Binomial 
37- آزمون فرض ناپارامتری – دستور Chi Square
38- سایر آزمون‌های ناپارامتری – ویلکاکسن ، مان ویتنی و... 
سرفصل های آموزشی SPSS 23
1-تاریخچه نرم افزار
2-شروع کار با نرم افزار بخش اول
3-شروع کار با نرم افزار بخش دوم
4-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش اول
5-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش دوم
6-وارد کردن داده ها از یک فایل متنی به نرم افزار
7-معرفی کلی متغیرها و دسته بندی آنها در دو حالت (پیوسته ، گسسته) و (کمی ، کیفی)
8-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش اول
9-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش دوم
10-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش سوم
11-نحوه استفاده از Help نرم افزار
12-معرفی روند Frequencies (ایجاد جداول فراوانی و نمودارهای Pie و Bar و Histogram) بخش اول
13-معرفی روند Frequencies (ایجاد جداول فراوانی و نمودارهای Pie و Bar و Histogram) بخش دوم
14-معرفی روند Descriptive و محاسبه شاخص های میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، چولگی و سایر شاخص های مرکزی و پراکندگی
15-معرفی روند Explore و محاسبه شاخص های مرکزی یک متغیر پیوسته به تفکیک یک متغیر گسسته بخش اول
16-معرفی روند Explore و محاسبه شاخص های مرکزی یک متغیر پیوسته به تفکیک یک متغیر گسسته بخش دوم
17-معرفی روند Crosstabs و معرفی آزمون کای – اسکور (خی دو) بخش اول
18-معرفی روند Crosstabs و معرفی آزمون کای – اسکور (خی دو) بخش دوم
19-معرفی روند Bivariate Correlation و همبستگی بین متغیرها بخش اول
20-معرفی روند Bivariate Correlation و همبستگی بین متغیرها بخش دوم
21-معرفی روند Partial Correlation  
22-نحوه ترسیم نمودار ميله اي و کلیه تنظیمات مربوط به آن بخش اول
23-نحوه ترسیم نمودار ميله اي و کلیه تنظیمات مربوط به آن بخش دوم
24-نحوه ترسیم نمودار خطي و کلیه تنظیمات مربوط به آن
25-آموزش آزمون فرض و انواع آن
26-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد ثابت با استفاده از One Sample T Test
27-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین یک جامعه زوجی با استفاده از Paired Sample T Test
28-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین دو جامعه مستقل با استفاده از Independent Sample T Test بخش اول
29-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین دو جامعه مستقل با استفاده از Independent Sample T Test بخش دوم
30-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش اول
31-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش دوم
32-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش سوم
33-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Sort Cases
34-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Merge Files
35-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Split File
36-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Select Cases
37-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Weight Cases
38-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Compute Varialbe
39-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Count Values
40-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش اول
41-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش دوم
42-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش سوم
43-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش چهارم
44-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش اول
45-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش دوم
46-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش سوم
47-معرفی آزمون های ناپارامتری در نرم افزار SPSS 23
48-معرفی آزمون ناپارامتری Binomial
49-معرفی آزمون ناپارامتری Chi Square
50-معرفی آزمون ناپارامتری One Sample K-S
51-معرفی آزمون ناپارامتری Two Independent Samples  
52-معرفی آزمون ناپارامتری Kruskal Wallis
سرفصل های آموزشی SPSS 20
1) حذف نرم افزار از ویندوز 
2) نکات لازم برای طراحی پژوهش 
3) انتخاب مقیاسها و ابزارهای اندازه گیری مناسب
4) طراحی پرسشنامه ها
5) قالب بندی پاسخ ها در هر پرسش
6) روش و شیوه های کد گذاری متغییر ها
7) کد گذاری کردن پاسخ های هر پرسش
8) کد گذاری پاسخ های باز
9) اجرای نرم افزار
10) رابط کاربر نرم افزار 
11) باز کردن یک فایل داده موجود 
12) کار با فایل های داده 
13) ایجاد فایل داده جدید
14) پنجره های مختلف نرم افزار 
15) کادر های گفتگو 
16) استفاده از راهنمای نرم افزار 
17) مراحل انجام کار 
18) تعریف متغییر ها
19) راه های میانبر برای تعریف متغییرها 
20) وارد کردن داده ها 
21) تکنیک های خاص در برسی داده ها 
22) تصحیح اشتباهات در داده ها 
23) فرایند برسی داده ها 
24) متغییر های طبقه ای 
25) متغییرهای پیوسته 
26) داده های از دست رفته 
27) سنجش نرمال بودن داده ها
28) برسی داده های خارج از دامنه
29) فواید استفاده از نمودارها 
30) نمودارهای ستونی 
31) نمودارهای میله ای 
32) نمودارهای خطی 
33) نمودار های پراکنش
34) نمودارهای جعبه ای 
35) ویرایش نمودارها 
36) انتقال نمودارها به نرم افزار های مختلف
37) آماده سازی داده های خام 
38) محاسبه نمره ها 
39) تبدیل متغییر ها 
40) تقسیم یک متغییر پیوسته به گروه های مختلف
41) تغییر طبقاب در یک متغییر طبقه بندی شده 
42) برسی پایانی مقیاس ها
43) الگو های انتخاب روش مناسب 
44) برسی روش های مختلف آماری 
45) تفاوت بین گروه ها
46) فرآیند تصمیم گیری
47) روش های همبستگی 
48) تحلیل همبستگی 
49) ضرایب همبستگی 
50) مقایسه کردن ضرایب همبستگی 
51) همبستگی تفکیکی 
52) رگرسیون چند گانه 
53) رگرسیون چند گانه استاندارد 
54) رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی
55) رگرسیون لوجستیک
56) تحلیل عاملی
57) روش های پارامتریک و غیره پارامتریک
58) آزمون مجذور کای 
59) آزمون ویلکاکسون
60) آزمون فرید من 
61) آزمونT
62) آزمونT نمونه های پیوسته 
63) تحلیل وارایانس یک طرفه
64)آشنایی با spss 21
شماره مجوز : 800093054108

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار یار مهربان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09215160521 تماس حاصل فرمایید