ارزان شد!

آموزش جامع حسابداری بهکامان

 • ارسال سریع سفارش

  ارسال سریع سفارش

 • پرداخت در محل

  پرداخت در محل

 • محصولات اورجینال

  محصولات اورجینال

 • تخفیف ویژه

  تخفیف ویژه

آموزش جامع حسابداری بهکامان

35,000 تومان

28,000 تومان

5 قلم

مقدماتی تا پیشرفته
1

فصل اول : آشنايي با علم حسابداري
آشنايي اوليه با علم حسابداري و استفاده كنندگان از آن
حسابداري چيست؟،استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري
تقسيم بندي حسابداري و بررسي ساختار آن
حسابداري مالي،حسابداري مديريت
بررسي استانداردهاي حسابداري و انواع سازمان هاي تجاري
توسعه و تحول حسابداري،اصول اخلاقي و حسابداري
استاندارد هاي رفتار حرفه اي،انواع سازمان هاي تجاري
 انواع واحدهاي تجاري و معرفي شركتهاي تضامني ، سهامي و تك مالكي
فرض شخصيت جداگانه حسابداري
قابل اتكا بودن اطلاعات ( عينيت)
اصل بهاي تمام شده ، فرض ثبات واحد پولي و انجام يك تمرين
فرض تداوم فعاليت،فرض ثبات واحد پولي
بدهي ها،بررسي مبادلات مربوط به واحد تجاري
تعريف يك سند پرداختي
 مبادلاتي كه باعث افزايش يا كاهش در سرمايه مي شوند
حسابداري مبادلات يك واحد تجاري و فعاليتهاي آن و...
صورتهاي مالي ، سود و زيان ، سرمايه ، ترازنامه ، جريان وجوه نقد
انجام يك تمرين عملي براي درك بهتر مطالب
بررسي لغات و اصطلاحات كليدي در علم حسابداري
اسناد پرداختي،اسناد دريافتي،اصول پذيرفته شده حسابداري
بدهي،ترازنامه،حساب پرداختني،حسابداري مالي
حسابداري مديريت،حساب دريافتني
مبادله،واحد هاي تك مالكي
هزينه،حسابرسي،دارايي،     درآمد،زيان ويژه،سرمايه
سود ويژه،سهامدار،شخصيت جداگانه حسابداري
شركت تضامني،شركت سهامي،صورت سود و زيان
صورت جريان وجوه نقد،صورتهاي مالي
فصل دوم : آشنايي با اصول مربوط به حرفه حسابداري
بررسي فرصتهاي شغلي و ساختار مشاغل و حرفه هاي مختلف
حرفه حسابداري و فرصتهاي شغلي
آشنايي با جدول مشاغل حسابداري در سازمانها
آشنايي با حسابداري مستقل ، مالياتي ، مشاوره مديريت
حسابداري خصوصي و سازمانهاي حسابداري
فصل سوم :  مفاهيم مربوط به انواع حقوق درحسابداري
 حقوق مالكانه و مفاهيم  آن،سرمايه،برداشت،درآمد،هزينه
آشنايي با مفاهيم حسابداري دو طرفه ، حساب T و افتتاح حساب
 مراحل ثبت اطلاعات در دفاتر ، تشريح جزئيات دفتر روزنامه 
بررسي تعاريف مربوط به دفاتر،تشريح جزئيات دفتر كل
بررسي جريان اطلاعات حسابداري،انجام يك تمرين كوتاه
تشريح وضعيت حسابها و نحوه اصلاح اشتباهات تراز آزمايشي
 تعريف مانده عادي حسابها و بررسي چرخه حسابداري
فصل چهارم : آشنايي با نحوه مديريت انواع حسابها
تشريح وضعيت حسابها
بررسي و مقايسه حسابداري مبناي تعهدي و مبناي نقدي
بررسي اصل شناسايي درآمدها و انجام يك تمرين عملي
مبحث اندازه گيري سودهاي تجاري و مقابله هزينه ها با درآمدها
بررسي اصل تطابق، اصل مقابله هزينه ها با درآمدها
فرض دوره زماني،تعديلات حسابها،پيش پرداختها و تعهدي ها
پيش پرداخت هزينه ها،پيش پرداخت اجاره و ملزومات
 استهلاك داراييها ، پيش پرداخت هزينه ، هزينه هاي معوق و انواع هزينه ها
درآمدهاي معوق ، پيش دريافت درآمدها ، فرآيند تعديل و صورتهاي مالي
بررسي لغات و اصطلاحات مهم حسابداري
ارزش دفتري يك دارايي ثابت،استهلاك،استهلاك انباشته
اصل شناسايي درآمد،اصل مقابله هزينه ها با درآمدها ( اصل تطابق)
پيش پرداخت هزينه ها،پيش دريافت درآمدها،تراز آزمايشي تعديل شده
ثبت تعديلي،حسابداري بر مبناي نقدي،حسابداري مبناي تعهدي
حساب متقابل،دارايي ثابت،درآمد معوق ( تعهدي)
فرض دوره زماني،هزينه تعهدي(معوق)
فصل پنجم : بررسي اطلاعات حسابداري
مباحث مربوط به تكميل ساختار حسابداري و آشنايي با كاربرگ
بررسي چرخه حسابداري  ونمايش مراحل آن،كاربرگ حسابداري
آشنايي كامل با كاربرگ حسابداري و نحوه ساخت و تنظيم آن
 مبحث ثبت هاي تعديلي و بستن حسابها،انجام ثبتهاي تعديلي
آشنايي با نحوه بستن حسابهاي موقت
بررسي مبحث مربوط به تراز آزمايشي بعد از بستن حسابها
مراحل بستن حسابها در واحد هاي تك مالكي
تراز آزمايشي اختتامي،بررسي انواع دارايي ها و بدهي ها
داراييهاي جاري،داراييهاي بلند مدت،بدهي  جاري،بدهي  بلند مدت
نحوه استفاده از اطلاعات حسابداري در تصميم گيري
نسبت هاي حسابداري،نسبت جاري،نسبت بدهي
فصل ششم : بررسي چرخه حسابداري
بررسي چرخه حسابداري ، فعاليتهاي بازرگاني و عمليات در يك واحد بازرگاني
مقايسه سيستمهاي خريد و بررسي فاكتور
مقايسه سيستمهاي موجودي كالا در سيستمهاي ادواري و دائمي
فاكتور خريد،آشنايي با شكل و ساختار يك فاكتور
تخفيفات و هزينه هاي حمل كالا،تخفيفات تجاري،تخفيفات نقدي
مبحث برگشتي هاي خريد و تخفيفات آنها،هزينه هاي حمل كالا
مديريت فروش كالا و بررسي بهاي تمام شده،فروش نقدي
ثبت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته،فروش كالا و مبحث فروش نسيه
تخفيفات نقدي فروش ، برگشتيهاي فروش و تخفيفات
مباحث مربوط به فروش،صورتهاي مالي و كنترل سود در واحد تجاري
بررسي صورتهاي مالي  يك واحد بازرگاني
استفاده از اطلاعات حسابداري در تصميم گيري
فصل هفتم : مديريت و كنترل سيستمهاي موجود در واحد تجاري
بررسي كاربرگ يك واحد بازرگاني و سيستم هاي نگه داري كالا
خريد كالاي بازرگاني در سيستم ادواري،بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
تعديل  و بستن حسابهاي موقت در واحد بازرگاني
كاربرگ يك واحد بازرگاني،سيستم هاي اطلاعاتي در يك واحد تجاري
صورتهاي مالي يك واحد تجاري،تعريف سيستم اطلاعاتي در حسابداري
بررسي ويژگي هاي يك سيستم اطلاعاتي اثر بخش
استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي كامپيوتري در پردازش اطلاعات
مراحل پردازش اطلاعات در سيستمهاي دستي و كامپيوتري حسابداري
طراحي سيستم هاي حسابداري،طبقه بندي سيستمها
طبقه بندي مبادلات (سيستمهاي دستي و كامپيوتري)
سيستم هاي اجراي انتخابي در حسابداري، انواع گزارشات و دفاتر
 انواع دفاتر،نقل از دفتر روزنامه اختصاصي به دفتر كل
دفتر روزنامه دريافتهاي نقدي،دفتر روزنامه خريد،دفتر روزنامه پرداختهاي نقدي
نقل از دفتر روزنامه پرداختهاي نقدي به دفاتر كل و معين
مديريت دفاتر و ايجاد تعادل بين اجزاء حساب ها
كامپيوترها و دفاتر روزنامه اختصاصي، نحوه موازنه كردن دفاتر
استفاده از مدارك به جاي استفاده از دفاتر روزنامه
بررسي لغات و اصطلاحات حسابداري
فصل هشتم : مديريت حساب ها و اسناد
بررسي انواع مختلف مطالبات،آشنايي با گروه هاي مختلف مطالبات
بررسي ساير حسابها و اسناد دريافتني،مبحث اعتبارات
مطالبات غير قابل وصول يا مشكوك الوصول واندازه گيري آن
بررسي روش هاي مورد استفاده در مديريت اسناد و كنترل آنها
 استفاده از روش درصدي از فروش و تحليل سني  در كنار يكديگر
مبحث فروش اعتباري، اطلاعات مربوط به اسناد دريافتني
تعيين تاريخ سر رسيد يك سند،تنزيل ( خريددين) سند دريافتني
متوسط دوره وصول مطالبات،كامپيوتر و حسابهاي دريافتني
فصل نهم : انواع سيستمهاي مربوط به مديريت و نگهداري كالا
بررسي سيستم هاي ادواري و دائمي،سيستم دائمي موجودي كالا
ثبتها در سيستم ادواري موجودي كالاومحاسبه بهاي تمام شده
روش هاي تعيين بهاي تمام شده،روشهاي ميانگين موزون،
 اولين صادره از اولين وارده و اولين صادره از آخرين وارده
اصول پذيرفته شده حسابداري و ملاحظات عملي آن
مزاياومعايب استفاده از فايفو،ضابطه ثبات رويه ( يكنواختي)
مبحث ضابطه افشاي مناسب،تخمين ( برآورد ) موجودي كالا
بررسي وظايف و تكاليف حسابداري،اختيارات مخصوص،تكليف وظايف
تفكيك عمليات از حسابداري،تفكيك وظيفه حراست داراييها از وظيفه حسابداري
تفكيك وظيفه تصويب مبادلات از وظيفه حراست داراييهاي مرتبط با همان مبادلات
بررسي حسابرسي و نحوه استفاده از اسناد به عنوان مستندات
حسابرسي داخلي و خارجي،اسناد و سوابق، محدوديتهاي كنترل داخلي

فصل دهم : كنترل هاي سيستمي بر واحد تجاري
نحوه استفاده از حساب هاي بانكي به عنوان وسيله اي براي كنترل
كارت نمونه امضاء،فرم واريزي نقدي بانك،چك،صورتحساب بانكي و...
چك،هزينه هاي چاپ دسته چك،اشتباهات صورت گرفته توسط شركت يا بانك
مراحل تهيه صورت مغايرت بانك،نحوه اعمال كنترل داخلي بر دريافت هاي نقدي
گزارشگري وجوه نقد،كنترل داخلي بر دريافتهاي نقدي،وصول بانكي
دريافتهاي نقدي از طريق پست يا نامه رسان پرداخت كننده
كنترل هاي تأييد پرداخت،بررسي مبحث مربوط به تنخواه گردان
بررسي اصول اخلاقي در واحدهاي تجاري،اصول اخلاقي و كنترلهاي داخلي
شركت و آيين اخلاق حرفه اي،موضوعات اخلاقي در حسابداري
چارچوبي براي قضاوتهاي اخلاقي،اصول اخلاقي و كنترلهاي خارجي
بررسي لغات و اصطلاحات،انتقال الكترونيكي وجوه،تنخواه گردان
چك،چك برگشتي ( بي محل)،چك معوق،سپرده بين راهي،سند پرداخت
سيستم ثابت تنخواه گردان،صورتحساب بانكي،صورت مغايرت بانك
فصل يازدهم : بررسي انواع سيستم هاي پرداخت
بررسي اسناد مربوط به بدهي هاي پرداختني،بدهي هاي جاري كه مبلغ معلومي دارند
اسناد پرداختني كوتاه مدت، سيستم سند پرداخت،ماليات و پيش دريافت درآمد
ماليات فروش پرداختني،حصه ( سهم) جاري بدهي بلند مدت
هزينه هاي تعهدي ( معوق)،پيش دريافت درآمد(درآمدكسب نشده)
سپرده پرداختني مشتريان،بدهي هاي جاري كه بايد برآورده شوند
ذخيره تضمين محصول،ساير بدهيهاي جاري برآوردي،آشنايي با ذخائر
بدهي ها و دارايي هاي احتمالي،حسابداري حقوق و دستمزد
پرداخت ناخالص و خالص پرداختني،كسورات حقوق و مزايا
كسورات اجباري حقوق و مزايا،سيستم حقوق و دستمزد،ليست حقوق و دستمزد
حساب بانكي مخصوص حقوق و دستمزد،چك هاي حقوق و دستمزد
كارت مجموع  درآمد سالانه كارمند،مزاياي شغلي بازنشستگي
كنترلهاي داخلي بر حقوق و دستمزد،كنترل كارايي،كنترل پرداختهاي حقوق و دستمزد
نحوه گزارشگري هزينه حقوق و بدهي ها،مفاهيم نظري گزارشگري مالي
هدف گزارشگري مالي، تنوع رويه ها و محدوديت هاي حسابداري
تنوع رويه هاي حسابداري در سطح بين المللي
محدوديت هاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي
استانداردهاي بين المللي حسابداري،مفروضات و ماهيت اصول پذيرفته شده حسابداري
فرض شخصيت،فرض تداوم فعاليت،فرض دوره زماني،فرض واحد پولي ثابت
فصل دوازدهم : بررسي اصول حسابداري
آشنايي با مبحث اصل بهاي تمام شده و اصل درآمد
اصل بهاي تمام شده،اصل درآمد،اصل مقابله هزينه با درآمد( تطابق)
اصل افشاء،بررسي انواع تغييرات در حسابداري،تغييرات اصول حسابداري
بررسي مباحث مربوط به شراكت و ساختار شركت ها و واحدهاي تجاري
ويژگي هاي يك واحد تجاري تضامني،نحوه تقسيم سود و زيان در شركتها
تقسيم سود و زيان شركت تضامني،تقسيم سود و زيان به نسبت ثابت
تقسيم سود و زيان به نسبت سرمايه و خدمات شركاء
ورود شريك جديد،خروج شريك، انواع حالت هاي خروج شركاء از واحد تجاري
خروج با مبلغي بيشتر از ارزش دفتري سرمايه،تصفيه شركت تضامني
فصل سيزدهم : شركت هاي سهامي
بررسي مشخصات و نحوه مالكيت شركت هاي سهامي
بررسي انواع سهام و نحوه استفاده از آنها،سهام سرمايه،سهام عادي و ممتاز
نحوه انتشار سهام و كاربرد آنها،سهام با ارزش اسمي و بدون ارزش اسمي
انتشار سهام عادي به ارزش اسمي،تبديل يك واحد تجاري به يك شركت سهامي
سهام ممتاز مشاركتي و غير مشاركتي،بررسي حقوق صاحبان سهام
 انواع ارزش سهام،ارزش بازار،ارزش بازخريد،ارزش تصفيه،ارزش دفتري
حسابداري ماليات بر درآمد شركت هاي سهامي
فصل چهاردهم : بررسي مباحث مربوط به انواع سود
آشنايي با انواع سود در سهام،بررسي سود انباشته و سود سهام
سود سهمي،بررسي دلايل سود سهمي،ثبت هاي لازم براي سود سهمي
 انواع سهام و سودهاي مربوط به آنها،تجزيه سهام،سود سهام و تجزيه سهام
بررسي سهام خزانه،فروش سهام خزانه، اندوخته ها و محدوديت هاي شركت ها
ابطال سهام،محدوديت هاي سود انباشته،اندوخته هاي سود انباشته
تنوع در گزارشگري صاحبان سهام،صورت سود و زيان شركت سهامي
فعاليت هاي عادي،بررسي صورتهاي مالي و انواع حالات استفاده از آنها
مسؤليت هاي تهيه صورتهاي مالي سالانه، محتواي صورتهاي مالي سالانه
بررسي صورت سود انباشته،مروري بر لغات و اصطلاحات
فصل پانزدهم : انواع اوراق و حسابداري بين المللي
بررسي انواع اوراق قرضه،ماهيت اوراق قرضه،انواع اوراق قرضه، قيمت ورقه قرضه
بررسي ارزش فعلي،سرمايه گذاري هاي سريع المعامله،حسابداري فعاليتهاي بين المللي
ساختارهاي اقتصادي و اثر آنها بر حسابداري بين المللي
ارزهاي خارجي و نرخهاي تبديل آنها،استانداردهاي بين المللي حسابداري
فصل شانزدهم : كارگاه عملي حسابداري
آشنايي با يك نرم افزار حسابداري
 آشنايي با اطلاعات اوليه در سيستم هاي حسابداري كامپيوتري
بررسي امكانات نرم افزار حسابداري ،تعاريف اوليه در نرم افزار حسابداري
بررسي مباحث مربوط به دريافت و پرداخت،بررسي مباحث مربوط به خريد و فروش
بررسي مباحث مربوط به انواع گزارشات

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

 • آموزش دوربین های نقشه برداری

  آموزش دوربین...

  24,000 تومان

  آموزش دوربین های نقشه برداری آموزش به زبان...

 • آموزش نقشه خوانی و نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان با اتوکد

  آموزش نقشه...

  28,000 تومان

  آموزش نقشه خوانی و نقشه کشی تاسیسات مکانیکی...

 • آموزش Etabs & Safe

  آموزش Etabs...

  20,000 تومان

  آموزش Etabs & Safeآموزش تحلیل و طراحی...

 • آموزش تاسیسات برقی ساختمان

  آموزش...

  28,000 تومان

  آموزش تاسیسات برقی ساختمانآموزش به شیوه مالتی...

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار یار مهربان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09215160521 تماس حاصل فرمایید